ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.หัวหน้างาน)

17 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน" (จป.หัวหน้างาน) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นวิทยากรบรรยาย ในการฝึกอบรมฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
งานสื่อสารองค์กร