โครงการ "คนไทยยุคใหม่...ใส่ใจเรื่องเงิน"

19 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการ "คนไทยยุคใหม่...ใส่ใจเรื่องเงิน" โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางการเงินส่วนบุคคล ภาพ: สื่อสารองค์กร, กิจการนักศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
งานสื่อสารองค์กร