เจรจาความร่วมมือกับ University of Sheffield, England

20 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Mr. Ashfaque Talpur, Ph.D. Candidate and Doctoral Academy Scholar from the School of Nursing and Midwifery, University of Sheffield, England ในการเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและงานวิจัย ณ ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพ: งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
งานสื่อสารองค์กร