พิธีเปิด MaSHARES co-working Space @ PH

21 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด MaSHARES co-working Space @ PH โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOTECH) กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการดำเนินการ MaSHARES co-working Space @PH ณ MaSHARES co-working Space ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง MaSHARES co-working Space เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม (INNOTECH) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ความคิดสร้างสรร ในการสร้างผลงานวิจัยต่อไป รวมไปถึงการต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร