คณบดีรับโล่เกียรติคุณในฐานะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล การเป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ

24 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization Commitment: HLO Commitment) จาก นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้สุขภาพไทย “การขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้สุขภาพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

1
2
3
4
5
6
งานสื่อสารองค์กร