ต้อนรับนักศึกษาจาก Republic Polytechnic, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์

26 กันยายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Republic Polytechnic, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิชาการและวิจัยของคณะ ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
งานสื่อสารองค์กร