พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณฯ ประจำปี 2561

27 กันยายน 2561

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561 โดยผู้เกษียณอายุราชการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
งานสื่อสารองค์กร