ประชุมหารือพัฒนาสูงเนินร่วมกับ Earth Save

5 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิ Earth Save พร้อมด้วยคณะทำงาน Earth Save อินทรีย์วิถีไทย และผู้เข้าร่วมประชุมในการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชนสุขภาวะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณ: FB ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สื่อสารองค์กร