อบรม: Occupational Health Safety and Health Risk Management

6 พฤศจิกายน 2561

นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ Professors and Students จาก Faculty of Public Health, Hasanuddin University, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ที่มาอบรมระยะสั้นในหัวข้อ "Occupational Health Safety and Health Risk Management" ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร