เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ New South Wales University

7 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยา ให้การต้อนรับ Professor Rebecca Ivers จาก New South Wales University, Australia ประเทศออสเตรเลีย ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ขั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ผู้แทนจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการเจรจาฯ ดังกล่าวด้วย

สื่อสารองค์กร