ปิดการอบรม Occupational Health Safety and Health Risk Management

7 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Occupational Health Safety and Health Risk Management" พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก Faculty of Public Health, Hasanuddin University, Indonesia จำนวน 18 คน ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
สื่อสารองค์กร