อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

7 พฤศจิกายน 2561

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
สื่อสารองค์กร