ปฐมนิเทศการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่น 8

9 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาสาธารณสุข กล่าวรายงาน และนางสุรีย์พร กุมภคาม หัวหน้าการพยาบาล กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมด้วย การปฐมนิเทศฯ จัดให้มีกิจกรรมแนะนำภาควิชา แนะนำหลักสูตร แนะนำอาจารย์ผู้สอน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ห้อง 3407 ชั้น 4 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร