ต้อนรับการศึกษาดูงาน เรื่อง "Mother and Child Health Care"

12 พฤศจิกายน 2561

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Public Health, Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย ในการศึกษาดูงาน "Mother and Child Health Care" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เบญจมาศ ทัศนะสุภาพ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข บรรยายฯ ในหัวข้อดังกล่าวด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร