ปิดการศึกษาดูงานและมอบประกาศนียบัตรในหัวข้อ "Mother and Child Health Care"

13 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานปิดการศึกษาดูงานหัวข้อ "Mother and Child Health Care" พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Public Health, Hasanuddin University, Indonesia ที่ผ่านการศึกษาดูงานในหัวข้อดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร