บรรยายพิเศษ Future Structure & Direction of Public Health Faculty

14 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ Prof.Dr. Teo Yik Ying, Dean, Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "Future Structure and Direction of Public Health Faculty” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจร่วมรับฟัง ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
สื่อสารองค์กร