การอบรม "หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน: ระดับบริหาร"

15 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม "หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน: ระดับบริหาร" โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ฯ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร