อบรมระยะสั้น: Occupational Health and Safety

15 พฤศจิกายน 2561

นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ Professors and Students จาก Faculty of Public Health, Sriwijaya University, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ที่มาอบรมระยะสั้นในหัวข้อ "Occupational Health and Safety" ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
สื่อสารองค์กร