โครงการปลูกรัก สาสุขรวมใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

21 พฤศจิกายน 2561

ทีมบุคลากรสวนครัวร่วมใจ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และจิตอาสาจากสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดกิจกรรมใน "โครงการปลูกรัก สาสุขรวมใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์" โดยปลูกกล้าไม้ทั้งพืชสวนครัวและสมุนไพร ณ หอประชุมราชพฤกษ์ และร่วมกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาดและลงต้นไม้บริเวณธนาคารรวมใจลดโลกร้อน ลานจอดรถข้างอาคารเทพนม เมืองแมน ข้อมูล/ภาพ: สมาชิกสวนครัวร่วมใจ และ กิจการนักศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
สื่อสารองค์กร