ฝึกอบรม: การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

21 พฤศจิกายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดการฝึกอบรม "การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน" วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบคุณภาพ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร