วางพวงมาลา เนื่องในวันสถาปนารพ.พระมงกุฏเกล้า ครบรอบ 66 ปี

25 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยผู้ศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบ 66 ปี ณ ด้านข้างพระที่นั่งเทวราชภารมย์ พระราชวังพญาไท โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

สื่อสารองค์กร