โครงการ สา'สุขรวมใจ พัฒนาชุมชน

25 พฤศจิกายน 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม " ชุมชนวัดมะกอกร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ-ขยับวันละนิด ต้านภัยยาเสพติด พลิกชีวิต พลิกชุมชน" โดยมี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม) เป็นประธานโครงการ และรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร (รศ.ธราดล เก่งการพานิช) เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการจัดงานโดยความร่วมมือการจัดกิจกรรมสู่ชุมชนดังนี้ 1.กิจกรรมการรณรงค์การออกกำลังกายจากชมรมแอโรบิค คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2.กิจกรรมจากนักเรียน Cover Dance วัยใสใส ห่างไกลยาเสพติด 3.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะที่ธนาคารรวมใจลดโลกร้อนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ การรับขยะโดยการแยกขยะ รับของที่ระลึกสำหรับผู้นำขยะแยกประเภทมาแลกของ 4.กิจกรรมมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับประธานชุมชนวัดมะกอกส่วนต้น 5.กิจกรรมประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด โดยตำรวจนครบาลพญาไท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนชุมชนวัดมะกอก และนศ.กศน.เข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี Cr.ภาพโดยสโมสรนักศึกษา นางสาวณัฐวรา และ กิจการนักศึกษา

สื่อสารองค์กร