โครงการ สา'สุขรวมใจ พัฒนาชุมชน

25 พฤศจิกายน 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม " ชุมชนวัดมะกอกร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ-ขยับวันละนิด ต้านภัยยาเสพติด พลิกชีวิต พลิกชุมชน" โดยมี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม) เป็นประธานโครงการ และรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร (รศ.ธราดล เก่งการพานิช) เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการจัดงานโดยความร่วมมือการจัดกิจกรรมสู่ชุมชนดังนี้ 1.กิจกรรมการรณรงค์การออกกำลังกายจากชมรมแอโรบิค คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2.กิจกรรมจากนักเรียน Cover Dance วัยใสใส ห่างไกลยาเสพติด 3.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะที่ธนาคารรวมใจลดโลกร้อนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ การรับขยะโดยการแยกขยะ รับของที่ระลึกสำหรับผู้นำขยะแยกประเภทมาแลกของ 4.กิจกรรมมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับประธานชุมชนวัดมะกอกส่วนต้น 5.กิจกรรมประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด โดยตำรวจนครบาลพญาไท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนชุมชนวัดมะกอก และนศ.กศน.เข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี Cr.ภาพโดยสโมสรนักศึกษา นางสาวณัฐวรา และ กิจการนักศึกษา

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
สื่อสารองค์กร