งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

27 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน "Valuing People: คุณค่าคน คุณค่างาน" ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งงานมหกรรมคุณภาพฯ เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและพัฒนาคุณภาพงานสู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร

สื่อสารองค์กร