ศึกษาดูงานในหัวข้อ "Health Behavior and Promotion in Thailand"

28 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ Professors and Students จาก STIKes Surya Mitra Husada Institute of Health Science Kediri, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในหัวข้อ "Health Behavior and Promotion in Thailand" บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑา เก่งการพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร