เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก IU Bloomingtion, USA

28 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Dr. Nicole Anderson Director of International Programs จาก School of Public Health-Bloomington, Indiana University Bloomington, USA ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ณ International Relations and Networking Office ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
สื่อสารองค์กร