บรรยาย: กฎหมายอีไอเอกับการพัฒนา Mega-project และการลดความขัดแย้ง

3 ธันวาคม 2561

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการบรรยายเรื่อง "กฎหมายอีไอเอกับการพัฒนา Mega-project และการลดความขัดแย้ง" วิทยากรโดย คุณสนธิ คชวัฒน์ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ จำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร