บรรยาย: กฎหมายอีไอเอกับการพัฒนา Mega-project และการลดความขัดแย้ง

3 ธันวาคม 2561

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการบรรยายเรื่อง "กฎหมายอีไอเอกับการพัฒนา Mega-project และการลดความขัดแย้ง" วิทยากรโดย คุณสนธิ คชวัฒน์ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ จำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
สื่อสารองค์กร