งาน "ราชพฤกษ์ตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ"

4 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวปฏิญาณตน "ทำดีตามคำพ่อ" ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที และร่วมกันร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิดงาน "ราชพฤกษ์ตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร