โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย

4 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมา ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรประจำอาคารต่างๆ ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยง ณ อาคารของตนเอง ขอบคุณภาพ : บุคลากรประจำอาคารต่างๆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร