Backward Design ด้วยการใช้การเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือ

11 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Backward Design ด้วยการใช้การเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือ" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตร ให้ความสนใจเข้ารับฟังเพื่อร่วมหาคำตอบว่า Backward Design กับ OBE เกี่ยวกันอย่างไร เพื่อนำรูปแบบ วิธี และเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร