อบรมระยะสั้น "Thai Public Health System and Culture"

14 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก West China School of Public Health Sichuan University, China สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Thai Public Health System and Culture" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร