สัมมนา"สภาวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน"

14 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา "สภาวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ก้าวใหม่สู่อนาคตวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ และดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ เป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในคณะและภายนอกคณะ เป็นอย่างมาก

สื่อสารองค์กร