งานวัฒนธรรรม สานสัมพันธ์ชาวราชพฤกษ์

18 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขันโตก : ภายใต้โครงการงานวัฒนธรรรม สานสัมพันธ์ชาวราชพฤกษ์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาค การประกวดร้องเพลง "ใหม่ปะทะเก่า ร่วมสร้างอนุรักษ์ วัฒนธรรมเพลงไทย" ของนักศึกษาและบุคลากร และงานเลี้ยงขันโตกด้วยอาหารประจำภาค โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาไทย - นักศึกษานานาชาติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร