งานวัฒนธรรรม สานสัมพันธ์ชาวราชพฤกษ์

18 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขันโตก : ภายใต้โครงการงานวัฒนธรรรม สานสัมพันธ์ชาวราชพฤกษ์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาค การประกวดร้องเพลง "ใหม่ปะทะเก่า ร่วมสร้างอนุรักษ์ วัฒนธรรมเพลงไทย" ของนักศึกษาและบุคลากร และงานเลี้ยงขันโตกด้วยอาหารประจำภาค โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาไทย - นักศึกษานานาชาติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร