งานวัฒนธรรรม สานสัมพันธ์ชาวราชพฤกษ์

18 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขันโตก : ภายใต้โครงการงานวัฒนธรรรม สานสัมพันธ์ชาวราชพฤกษ์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาค การประกวดร้องเพลง "ใหม่ปะทะเก่า ร่วมสร้างอนุรักษ์ วัฒนธรรมเพลงไทย" ของนักศึกษาและบุคลากร และงานเลี้ยงขันโตกด้วยอาหารประจำภาค โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาไทย - นักศึกษานานาชาติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
สื่อสารองค์กร