MOU"ผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะ"

19 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ " ผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะ" ร่วมกับนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน และนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะให้บรรลุผลสำเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในอำเภอสูงเนินและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสำคัญ ได้แก่ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ บริษัทเอ ไอ เอ จำกัด และบริษัททรูวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร