องค์การเภสัชกรรมมอบยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

20 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบยาชุดประจำตู้ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 10 ชุด จากนายยุทธนา ตันติพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะต่อไป ณ องค์การเภสัชกรรม ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1
2
3
4
5
6
สื่อสารองค์กร