พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา ปีงบประมาณ 62

25 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามกับหัวหน้าภาควิชาทั้ง 13 ภาควิชา ในพิธีลงนามข้อตกลงการปฎิบัติงานของภาควิชา (Performancce Agreement) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร