พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา ปีงบประมาณ 62

25 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามกับหัวหน้าภาควิชาทั้ง 13 ภาควิชา ในพิธีลงนามข้อตกลงการปฎิบัติงานของภาควิชา (Performancce Agreement) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร