พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา ปีงบประมาณ 62

25 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามกับหัวหน้าภาควิชาทั้ง 13 ภาควิชา ในพิธีลงนามข้อตกลงการปฎิบัติงานของภาควิชา (Performancce Agreement) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
สื่อสารองค์กร