พิธีปิดอบรมระยะสั้นหัวข้อ Thai Public Health System and Culture

25 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานพิธีปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Thai Public Health System and Culture" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2561 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก West China School of Public Health Sichuan University, China สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านการอบรมฯ ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร