ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระภิกษุสามเณร จำนวน ๖๒ รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
สื่อสารองค์กร