แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAR AUN-QA ทำกันอย่างไร?

22 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAR AUN-QA ทำกันอย่างไร? โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สื่อสารองค์กร