ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติการภาคสนามฯ

4 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย ในการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอำเภอสูงเนิน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าโครงการฯ และประสานงานการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มีนาคม - 10 เมษายน 2562) ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ-ข่าว: FB ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล @CommunityHealthMahidolUniversity

1
2
3
4
5
6
สื่อสารองค์กร