อบรมระยะสั้น "The Global Health Short Course"

5 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ให้การต้อนรับ Professor and Student จาก Faculty of Public Health, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ในการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "The Global Health Short Course" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สื่อสารองค์กร