Share&Learn ถอดบทเรียนกรณีฝุ่นจิ๋ว PM2.5

6 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง “ถอดบทเรียนการนำวิชาการไปสู่สังคมเพื่อการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ : กรณี ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กาญจนสุธา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรร่วมการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
สื่อสารองค์กร