พิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10

6 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10 “ALOHA พญาไท” ในการนี้ได้รับเกียรติผู้บริหารทั้ง 8 ส่วนงานร่วมในพิธีเปิดงานกีฬาฯ โดยมีบุคลากรจาก 9 ส่วนงานเครือข่ายมหิดลพญาไท ร่วมงานกีฬาฯ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ทั้งนี้ก่อนปิดงานกีฬาฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ส่งธงต่อให้กับคณะเภสัชศาสตร์ ในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร