ปิดการอบรมระยะสั้น"The Global Health Short Course"

7 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ประธานพิธีปิดการอบรมระยะสั้นพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ Professor and Student จาก Faculty of Public Health, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ที่ผ่านการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "The Global Health Short Course" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร