พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 (ภาคปลาย)

9 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 (ภาคปลาย) พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่รับทุน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร